วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบปลายภาค

ข้อสอบปลายภาค
การสอบปลายภาคเรียน
ตอนที่ 1
ข้อที่ 1 เทคโนโลยี คืออะไร
ข้อที่ 2 การศึกษากับการเรียนรู้ต่างกันอย่างไร
ข้อที่ 3 เทคโนโลยีการศึกษาจะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร
ข้อที่ 4 สื่อการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาอย่างไร
ข้อที่ 5 ความหมายของระบบ คืออะไร
ตอนที่ 2
จงวิเคราะห์ระบบบริหารในหน่วยงานของท่านเป็นผังกราฟฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ครอบคลุมและเข้าใจง่าย
ตอนที่ 3
การตรวจสอบและทำการประเมินการทำ Weblog ระหว่างเรียนของนักศึกษาค่ะ

วิธีการให้คะแนน
1. เนื้อหาบทเรียนครบถ้วนหรือไม่ (โดยดูจากแผนการสอนค่ะ)
2. ภาพประกอบ เช่น ภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ
3. การตกแต่งวัสดุใน Weblog เช่น เลขนับจำนวน นาฬิกา ภาพการ์ตูน
4. การตกแต่งตัวอักษร (การใช้สีว่าเหมาะสมหรือสอดคล้องกันหรือไม่)
5. การเชื่อมโยงกับ Weblog ของเพื่อน ๆ และผู้อื่น

ตอบ..........
ข้อที่1
เทคโนโลยีที่นำเอาวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมีระบบ โดยเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การทำความเข้าใจกับความหมายของคำต่าง พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีการศึกษา กับการจัดระบบเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษารวมทั้งลักษณะของนวัตกรรมการศึกษาเป็นพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา
โดยแฮลเซย์ (Halsey 1974 : 935) ให้ความหมายเทคโนโลยี ไว้ดังนี้
1. เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้เกิดผลเมื่อได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
2. เป็นผลจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดระเบียบวิธี กระบวนการและสิ่งประดิษฐ์
3. เกิดวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้บริการตามความต้องการของสังคม
ไฮนิค และคณะ (Heimlich , Robert and Others 1989 : 443 – 444) ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะที่เป็นกระบวนการ (process) ซึ่งเป็นการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบหรือเป็นการรวบรวมความรู้อย่างมีระบบเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ
2. ลักษณะที่เป็นผลผลิต (product) ซึ่งหมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลผลิตจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
3. ลักษะที่ผสมของกระบวนการและผลผลิต ได้แก่
3.1 ลักษณะผสมผสานกันระหว่างกระบวนการกับผลผลิต เช่น เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งต้องใช้ทั้งกระบวนการและเครื่องมือซึ่งเป็นผลผลิตโดยคำว่า “เทคโนโลยี” (Technology) เป็นคำที่มาจากรีกว่า Techne หมายถึง ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือทักษะ (art . science , or skil) และจากภาษาลาตินว่า Texere หมายถึง การสารหรือการสร้าง (to weave or to construct) พจนานุกรมฉบับบัณฑิตได้ให้ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยี” หมายถุง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม.....สรุปคำว่า “เทคโนโลยี” คือ เทคโนโลยีเป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความสำคัญต่าง ๆ รวบรวมไว้มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยสามารถจำแนกได้ 3 ลักษณะ คือ เทคโนโลยีของกระบวนการ เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต และเทคโนโลยีในลักษณะผสมผสานของกระบวนการและผลผลิต

ข้อที่ 2
การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด โดยการศึกษาเป็นรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความก้าวหน้าความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม โดยการศึกษามี 2 ระดับ คือ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาในระดับโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย
2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา
การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเป็นผล จากการที่บุคคลทำกิจกรรมใด ๆ ทำให้เกิดประสบการณ์และเกิดทักษะ ต่าง ๆ ขึ้น ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวร
การเรียนรู้กับการศึกษาไม่แตกต่างกัน เพราะการศึกษาเป็นการ ค้นคว้า หาข้อมูล และนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนถูกต้อง สิ่งไหนไม่ถูกต้องเพราะการศึกษาค้นคว้าทำให้เราทราบข้อมูลและจดจำเพื่อนำไปปฏิบัติต่อผู้ปฎิบัติก็จะเกิดผล

ข้อที่ 3
เทคโนโลยีเป็นส่วนส่งเสริมหรือตัวการพิเศษในระบบ การดำรงอยู่ของมนุษย์ โดยเราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเราได้ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่มาจากหลายๆ แหล่ง โดยนำมาใช้ในงานในสาขาต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวไม่ว่าจะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ การส่งออก รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มากมาย อาทิเช่น ทางการแพทย์มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วิธีการรักษาโรคแบบใหม่ ๆ ตลอดจนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจร่างกาย หรือแม้กระทั่งในวงการทหารสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการทำงาน
บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตประจำวันของคนเราในปัจจุบันคือ การสร้างความสะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราคือโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถประมวลผลสารสนเทศที่ทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น ส่งผลถึงการลดระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานสารสนเทศ ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลและการสื่อสารทำให้ ผู้รับสารสนเทศปลายทางได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ช่วยสนับสนุนข้อมูลหลากหลายด้านเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตใน การทำงาน และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ทำให้เกิดความสนุกที่จะได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และมีการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดโครงข่ายการบริการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นการจัดการศึกษาภายในระบบ เป็นการศึกษาตามปกติ ที่มี การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วๆ ไป ดังนั้นการจัดการศึกษาแบบนี้ มีการใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม ตามสภาพของสถานศึกษา หรือตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่า จะให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี มากน้อยแค่ไหน
ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษาภายในระบบจึงค่อนข้างที่หลากหลาย แล้วสภาพพื้นที่ ความพร้อม และปัจจัยทางด้านทรัพยากรอื่นๆ - การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาไม่อยู่ในระบบการศึกษาปกติ เช่น การจัดการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดต่างๆ ที่นักศึกษามีอิสระในการเรียนรู้ ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นมากว่าการศึกษาภายในระบบ แต่มีข้อแม้ในเรื่องต่างๆ คือ ความรับผิดชอบ และ ความสนใจของผู้เรียนจะต้องมากกว่าระบบปกติทั่ว ๆ ไป บางครั้งเทคโนโลยี สารสนเทศ มีความทันสมัยมาก แต่นักศึกษาไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญ หรือแม้แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากไม่มี ความรู้ การจัดการศึกษานอกระบบจึงมีความจำเป็น และมีความสำคัญมากๆ สำหรับนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ และมีความสนใจเท่านั้น การจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาหาความรู้ตาม ความสนใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การศึกษาตามอาชีพที่มีความสนใจ ฯลฯ ซึ่งการศึกษาแบบนี้ สามารถเข้าถึงได้จากบุคคล ทั้งที่จากองค์กรของรัฐ หรือจากหน่วยงานเอกชน ที่มีความพร้อมและให้ความรู้ได้ ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียน และเลือกที่ประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเองได้ จึงเป็นอิสระจากการเรียนรู้ภายในระบบ การจัดการศึกษาแบบนี้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ก็นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญ สำหรับการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อที่จะเรียนรู้และศึกษาต่อไป การศึกษา กับการใช้เทคโนโลยีเป็นของคู่กัน ถ้าหากว่าผู้ใช้มีจิตสำนึกที่ดี ก็สามารถใช้ในทางที่สร้างสรรค์ ได้ แต่ถ้าหากว่าใช้ในการทำลายซึ่งกันและกัน ก็มี แต่ความเสียหาย ดังนั้นผู้ใช้จึงควรมีการแยะแยก ให้เทคโนโลยีสามารถใช้กับการศึกษาให้เกิดประโยชน์ที่สุด แล้วความสำเร็จก็เป็นของผู้เรียน

ข้อที่ 4
การสื่อสาร หรือ การสื่อความหาย (Communication) เป็นภาษาลาตินว่า “communius” หมายถึง “พร้อมกัน” หรือ “ร่วมกัน” (common) ดังนั้น การสื่อสารจึงหมายถึง การถ่ายทอด เรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและความรู้สึก เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกัน การสื่อสารยังเป็นที่บุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันโดยผ่านทางข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ
ลักษณะของการสื่อสารมี 3 ลักษณะ คือ
1. วิธีการของการสื่อสาร เป็นการสื่อสารด้วยวาจา เช่น การพูด การร้องเพลงและการสื่อสารที่ไม่ใช่ท่าทาง คือ การสื่อสารด้วยท่าทาง ภาษามือ และตัวหนังสือ
2. การสื่อสารเรียนรู้แบบต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางเดียว คือ เป็นการสื่อสารหรือสื่อความหมายไปยังผู้รบเพียงฝ่ายเดียว ส่วนการสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารหรือสื่อความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที่
สื่อการสอนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา คือ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สามารถจดจำข้อมูลได้ดีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต

ข้อที่ 5
ระบบ คือ ส่วนรวมทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน อาจเกิดโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น โดยการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายที่มนุษย์ได้ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาจัดดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ หรืออีกความหมายหนึ่ง “ระบบ” คือ ผลรวมขององค์ประกอบย่อย ๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวตนเองและมาประกอบรวมกันเป็นระบบเพื่อทำหน้าที่บางอย่าง